A  HVH Bt. által megküldésre  kerülő  elektronikus kommunikációhoz történő hozzájárulással,  Ön személyes adatokat ad meg, melyeket   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), valamint A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „G”rt.) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 

1.Az adatkezelő személye: HVH Bt. (székhely: 7673 Kővágószőlős, Ady E. u. 7., telefonszám:

+36 30 227 5279,  E-mail: hvhbtinfo@gmail.com, hvhbt@t-online.hu) a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

Az Adatkezelő határozza meg a hírlevél feliratkozás során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 3. pontban meghatározott célokból.

 

 1. Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudjuk szolgáltatásainkról, híreinkről, eseményeinkről, akcióinkról tájékoztatni.

 

 1. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

3.1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján.

 

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás

 

Adatkezelési cél: Az adatokat abból a célból kérjük el, hogy az Ön részére közvetlen termékajánlatot, üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó emailt (pl. hírleveleket és eDM-et) küldjünk a termékeinkre/szolgáltatásainkra, eseményeinkre, híreinkre vonatkozóan.

 

Adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulást a hvhbtinfo@gmail.com címre küldött e-mailben, vagy az elektronikus kommunikáció végén szereplő „leiratkozom” linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

1.

 

 

3.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

A kezelt adatok: Név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő előleg és végszámla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait

8 évig megőrizni.

 

3.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnereink közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamán túl is kezeli a partner viszony fennállásáig.

 

 1. További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

2.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek: az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen Tájékoztató kivonatban megnevezett Adatfeldolgozó férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például a 6.1., 6.2., 6.3., pontban megnevezett Adatfeldolgozó az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerheti a személyes adatokat.

 

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

6.1. Hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Boros Ferenc Ötletgazda Picurszörp Résztulajdonos

 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1068 Budapest, Király utca 80.

 

 Az adatfeldolgozó e-mail címe: picuresakalozok@gmail.com

Az Adatfeldolgozó, az Adatkezelővel, mint a Picur Szörp társtulajdonosa a kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a hírlevelek készítésében és kézbesítésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét és e-mai címét megőrzi a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

 

6.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A megrendelt termékek kiszállítását két fuvarozó cég végzi.

 

6.2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Palatrans Expres Kft.

 

Az adatfeldolgozó székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út.22.

 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: rendeles@palatrans.hu

 

6.2.2 Az adatfeldolgozó megnevezése: Zola Transport Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 7100 Szekszárd, Dr.Hirling Ádám utca 11. 3 em. 12.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@zolatransport.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelőkkel megbízás alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

3.

 

6.3. Könyveléssel és bérelszámolással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Zolotnoky Kft.

 

Az adatfeldolgozó székhelye: 7636 Pécs, Tildy Zoltán utca 43.

 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: fulopnehelyes75@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

6.4. Termékgyártással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Yuva Kft.

 

Az adatfeldolgozó székhelye: 7696 Hidas, Dózsa Gy. u. 12.

 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@yuva.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a termékek legyártásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 9.1. Hozzáféréshez való jog: Kérésére, a kézhezvételt követő lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai,
 • a személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk.
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

4.

 • azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatot nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

Szükség esetén, figyelembe véve az Ön kérelmének összetettségét és kérelmeinek számát a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat

 

8.2. Helyesbítés kéréséhez való jog: Ha bármely általunk kezelt személyes adata nem felel meg a valóságnak, kérésére a személyes adatot helyesbítjük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Személyes adat helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

8.3. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”): Amennyiben a hozzájárulását visszavonja, az adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük nyilvántartásunkból, adatkezelésünket megszüntetjük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását jogosult bármely időpontban, indoklás nélkül visszavonni.

 

A törlés megtagadható

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez további időtartamra szükséges az adatkezelés

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

kérésére korlátozzuk személyes adatainak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

 

5.

 

 

 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azt.

 

A 8.2, 8.3. és 8.4 pontokhoz: Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

 

8.5. Adathordozhatósághoz való jog:

 

Kérésére az Önre vonatkozó az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsátjuk, illetve ezeket egy másik adatkezelőnek Ön továbbíthatja anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, feltéve, hogy a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.6. Kapcsolati adatok.

 

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a hvhbtinfo@gmail.com e-mail címre, illetve írásban a 7673 Kővágószőlős, Ady E. u.7. postacímünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyi azonosságát hitelt érdemlően igazolta.

 

8.7. Nyilvántartás-vezetés:

 

Tájékoztatjuk, hogy a Grt. 6. § (5) bek. alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetünk, és a 9.3. pont szerinti törlési kérelem vagy a hozzájárulás korlátozás és indokolás nélkül történő, bármikori visszavonása esetén további közvetlen üzletszerzési célból reklámtartalmú e-mailt nem küldünk, ide nem értve az általános ügyfélkapcsolati tájékoztatást.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségei:

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll;

6.

 

illetve az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.